BPO - Business Process Outsourcing og Sedgwick Care


Sedgwick Care – Helbred og Trivsel 

Vi tilbyder markedets mest fleksible samlet løsning til øget helbred og trivsel på arbejdspladsen. 

Vi tilbyder en samlet løsning med flere tilvalgsordninger – med digitalt redskab og personlig rådgivning til forebyggelse, optimering af helbred, trivsel og arbejdsmiljø for den enkelte medarbejder og virksomhed. 

Sedgwick Leif Hansen er markedsledende og Danmarks største inden for bl.a. håndtering af arbejdsskader.  

 

Vil du se, hvad vi kan gøre for din virksomhed? 

For mere info – kontakt os - eller

 

GÅ TIL SEDGWICK CARE WEBSITEVi tilbyder et spændende og unikt serviceprodukt, som fokuserer på helbred og trivsel på arbejdspladsen og reduktion af fravær.

Alle parter vinder, når man kan forbedre helbred og trivsel og undgå eller reducere fravær for medarbejdere og arbejdspladsen.

 Gevinster opnås bedst, fordi vi tilbyder hjælp både FØR, UNDER og EFTER.

Det gør vi med forebyggende tilbud, i forbindelse med selve håndteringen og med opfølgning og aktiviteter der giver øget trivsel, livskvalitet og arbejdsfastholdelse.

 

Vi tilbyder:

 • 360 graders fokus på den enkelte medarbejder og leder med henblik på forebyggelse, optimalt behandlingsforløb og arbejdspladsfastholdelse.  
 • Mulighed for personligt digitalt forløb via online screeninger og relevant informationsmateriale.
 • Personlig proaktiv sundhedsfaglig rådgiver/koordinator i alle forløb efter behov. 
 • Flere professionelle samarbejdspartnere i forhold til behandlingsforløb. 
 • Brugbar statistik og effektmåling til virksomheden under hensyntagen til GDPR. 
 • Tryghed og resultater.
 • Frit valg mellem flere produkter: Helbred og Trivsel, Rådgivningslinje/  Ledersparring, Proaktiv skadebehandling, Krænkende hændelser
 • Mulighed for tilkøb af produkter til Sedgwick Care: Træningsvideo, Fysisk sundhedstjek, Individuelt træningsprogram, Sygefravær, Online lægekonsultation, Financial wellbeing, Unikt behandlernetværk, Sundhed som strategi. Læs mere

Sedgwick Care – Proaktiv skadebehandling

Formålet er at opnå et optimalt forløb for jeres ansatte, via koordination fra en sundhedsfaglig konsulent.

Vi tilbyder et unikt serviceprodukt, som fokuserer på øget trivsel på arbejdspladsen og reduktion af fravær.

Indsatsen er rettet imod medarbejdere, der for eksempel har været ude for en voldsom hændelse, hvor det kan være svært for den enkelte at finde den rette løsning på situationen.

Vi tilbyder aktivt at tage den enkelte person i hånden gennem etskræddersyet og individualiseret behandlingsforløb med fokus på både traditionelle og utraditionelle metoder og idéer med det eneste formål at fastholde medarbejderen på sit arbejde.

En medarbejder kan for eksempel også stå overfor at skulle opereres, hvor vi tilbyder en fast sundhedsfaglig kontaktperson på hele forløbet. Formålet er bl.a. at fastholde en medarbejder på arbejdet efter f.eks. en alvorlig hændelse eller sikre en hurtigere tilbagevenden til arbejde. 

 

 

Vi tilbyder:

 • Screening af sager der kan medføre en større erstatning.
 • En holistisk og samlet tilgang til sagen; ”Hvad-skal-der-til?”
 • En personlig rådgivning til den skadelidte med os som tovholder gennem forløbet.
 • Særlige individuelle behandlingsforløb med fokus på arbejdsfastholdelse.
 • Et netværk af læger, sygeplejersker, unik adgang til behandlere mm.
 • En win-win-situation for alle parter.

 

Sedgwick Care Rådgivningslinje 

Fordele for virksomheden:

 • Bedre overblik og øget overskud.
 • Gladere medarbejdere og øget trivsel.
 • Mindre sygefravær.
 • Bedre arbejdsevne og øget produktivitet.
 • Øget medarbejdertilfredshed.
 • Øget indtjening.

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv. Derfor er det vigtigt at give dem omsorg. Især når de oplever udfordringer, der påvirker deres arbejdsindsats i negativ retning.

Tilbyd medarbejderne mulighed for professionel rådgivning og vejledning, når de har brug for det. Så vil I både kunne forebygge og nedsætte varigheden af eventuelt sygefravær.

Uanset om en medarbejder har fysiske eller psykiske udfordringer, så er det energikrævende. Det kan være svært at finde overskud til finde en løsning selv. Derfor går det helt naturligt ud over arbejdsindsatsen, og risikoen for kortere eller længerevarende sygefravær øges.

Selvom vi i Danmark har både et offentligt og et privat sundhedssystem, så viser erfaringerne, at det kan været en svært at finde rundt i de forskellige tilbud. Her vil en sundhedsfaglig koordinator kunne hjælpe.

 

Fordele for medarbejderen:

 • Hurtig afdækning af situationen pr. telefon.
 • Råd og vejledning til handlingsplan.
 • Oplysning om mulighed for indsatser via arbejdspladsen, det offentlige og det private.
 • Hjælp til igangsættelse af handlingplan.
 • Opfølgning og vurdering af effekt af indsatser.
 • Løbende telefonisk rådgivning ved egen kontaktperson under hele forløbet.
 • Bistand i forhold til udarbejdelse af plan for tilbagevenden til arbejde efter sygemelding.
 • Telefonisk kontakt til leder og jobcenter ved behov.

Muligheden for professionel vejledning og rådgivning i forbindelse med energikrævende udfordringer kan skabe det nødvendige overblik for at kunne handle. Jo længere udfordringer varer, desto mere energi kræver de. Det kan resultere i længerevarende stress.

Når der er mulighed for rådgivning tidligt i forløbet, og inden en sygemelding er påkrævet, kan det spare mange bekymringstanker. Nogle gange er et par telefonsamtaler nok, mens der i andre tilfælde vil være behov for en koordinerende indsats i forhold til et egentligt behandlingsforløb med yderligere professionel bistand. Her sikrer rådgivningslinjen også hurtig hjælp.

 

Rådgivningscenter

Sedgwick Care rådgivningscenter er bemandet med sygeplejersker med psykoterapeutisk videreuddannelse og socialrådgivere, alle med erfaring indenfor sundhedsfaglig rådgivning. Teamet har et tæt samarbejde i de enkelte forløb afhængig af behov.

 

For mere information kontakt:

Sundhedsfaglig Konsulent Benedikte Hertel: bhe@slhdk.dk | Mobil +45 5455 9778 

 

Investering i sundhed og trivsel betaler sig!

 

GÅ TIL SEDGWICK CARE WEBSITEArbejdsulykker 

Vi behandler over 10.000 anmeldelser årligt og har det mest erfarne team af jurister, læger, sociologer m.fl. med mange års erfaring og ekspertise.

Vi tilbyder juridisk sagsbehandling og administration af arbejdsulykker. Et vigtigt element i sagsbehand-    lingen er selve ankeprocessen. 

 

 

Vi sikrer, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og Ankestyrelsen har det rigtige grundlag at træffe afgørelser på.

 

Vi tilbyder arbejdsulykkeadministration i den private og den offentlige sektor, selvforsikrings enheder og forsikringsvirksomheder.

Vi tilbyder:

 • Opfølgende juridisk sagsbehandling.
 • Præcise reserveringer og hensættelser er vores kerneleverance.
 • Et konfigurerbart skadesystem.
 • Temadage og årlige kundeseminarer.
 • Statusmøder og projektmøder.
 • Vejledningsmateriale.
 • Samarbejde med advokater og læger.
 • Rapportering og skadestatistikker.
 • Egen systemadgang for kunder.

 

Ansvar & regres 

Alle virksomheder kan pådrage sig et erstatnings- ansvar efter dansk lov for de skader, som de måtte påføre personer og/eller ting. Det kan være skader, der sker som følge af fejl og mangler ved produkter eller serviceydelser.

Vores dygtige juridiske team kan derfor hjælpe 

 

 

virksomheder med at vurdere, hvorvidt der er en ansvarligoverfor hvem, der kan gøres erstatningskarv og/eller regresmuligheder gældende. 

Tilsvarende kan vi også understøtte forsikrings- selskaber/selvforsikringsenheder med at vurdere det erstatningsansvar der potentielt skal dækkes. 

 

Vi tilbyder:

 • Tabsopgørelse.
 • Vurdering af erstatningsansvar og regresmuligheder ifm. skadeopgørelsen.
 • Kommunikation og dialog med alle parter.
 • Forhandling med skadelidte om opgørelse af kravet.
 • Eksperter der vurderer det tekniske i sagen.
 • Jurister, der har specifikke kompetencer inden for området/feltet. 

 

 

Ulykke / A&H
Det er vores mål at sikre økonomisk sunde porteføljer gennem høj kvalitet, effektive reserver samt erstatningsopgørelser, hvor skadelidte hverken bliver over- eller underkompenseret.

 


Vi er specialister i forsikringsmedicin og forsikringsjura og vi er fokuserede på, at hver enkelt sag bliver undersøgt og medicinsk dokumenteret for at kunne tilsikre korrekte reserver.

 

Vi tilbyder at hjælpe med skader på for eksempel:

 • Personskadehåndtering fra A-Z, herunder trafikulykker og professionelle sportsskader.
 • Tilpassede erstatningsopgørelser ud fra differentierede vilkår og betingelses sæt.
 • Præcise reserveringer og hensættelser, ligesom vi kan bygge egentlige reserverings-politikker eller benytte kundens reserveringspolitik.
 • Medicinsk netværk, herunder speciallæger og tandlæger.
 • Skræddersyet rapportering og skadestatistikker til analysebrug.
 • Egen systemadgang for kunden til at følge med i sagerne.
 • Klagehåndtering og behandling af Ankenævnsklager.
 • Storskaderapportering efter behov.
 • Udvikling af nye betingelser.

 

Auto 

Sedgwick Leif Hansens autoskadeafdeling er højt specialiseret med mangeårig erfaring indenfor behandlingen af ansvar- og kaskoregres sager for leasede og lejede biler, busser, lastvogne og arbejdsmaskiner.

 

 

Med en unik viden og erfaring kan vi hurtigt og professionelt vurdere, om der foreligger et ansvar og hvorvidt der er en erstatningsansvarlig modpart.

 

Vi kan f.eks. tilbyde at hjælpe med skader på:

 • Skaderådgivning, der kan nedbringe antallet af skader (loss prevention).
 • Taksering af skader på køretøjer uanset skadeomgang og selvrisiko.
 • Eget netværk, Oriel, hvorfra vi indhenter tilbud på reparationen fra 3 godkendte autoværksteder.
 • In-house bygningstaksatorer til opgørelse af større skader på bygninger, broer mv. ifm. ansvarsskader på motor.
 • Egen systemadgang for kunden til at følge med i de oprettede skader.
 • Årlige eller kvartalsmæssige statusmøder efter behov for at følge trends på markedet.

For hver auto skadesag der håndteres hos os, planter vi et mangrovetræ på Madagaskar gennem en donation til danske www.growforit.dk, hvis formål er at fjerne CO2.

 

Cybersecurity og -indbrud 

Vi håndterer cyberskader hvor vores kunder oplever et angreb på deres systemer, IT, adgangskontroller mm. Vi indgår typisk som first level of defence, således at vi notificeres af kunden som de første.

Denne ydelse tilbyder vi til kunder som et 24/7 set-up året rundt, for at reflektere alvorligheden for den angrebne part.

 

 

​Sagerne er som udgangspunkt meget forskellige, og har i første omgang fokus på at bringe et angreb til ophør og vurdere omfanget af skaderne.

Vi indgår også i genopbygningen af IT-udstyr, vurderingen af hvordan den ramte part bedst skadebegrænses, samt opgørelsen af egentligt tab af driftsaktiviteter.

 

Vi tilbyder:

 • Mulighed for rapportering af anmeldelser 24/7 alle dage om året.
 • Associerede partnere fra IT-industrien som bistår os og kunden for at håndtere et angreb, herunder eventuelt fysisk fremmøde hos kunden i hele landet.
 • Komplekse erstatningsopgørelser inkl. driftstab samt vurdering af indsatser i timerne/dagene efter et angreb.
 • Præcise vurderinger af genopbygningsinvesteringer i ødelagt IT-udstyr mm.

 

Auditering / Forsikring bistand 

Fastlæggelse af årsag er udgangspunktet for en lang række skader. Dels for at få fastslået om der er dækning på forsikringen, dels for at få fastslået hvor ansvaret ligger og hvor kravet skal rettes. 

Ligeledes kan det være væsentligt at få fastlagt om der er handlet i strid med regler og retningslinjer.

 

 

Flere virksomheder bruger ikke alene vores kompetencer i forbindelse med forsikringen, men har os tilknyttet som rådgiver med henblik på senere risikoreducering og skadeforebyggelse.​

Det er ud fra devisen; ”hvis du ved hvad der er gået galt, kan du bedre forebygge at det går galt igen”.​

 

Vi tilbyder:

 • Årsagsafklaring og tekniske undersøgelser​.
 • Forslag til skadeforebyggende tiltag pga. af undersøgelserne​.
 • Input til vurdering af skyldgraden​.
 • Detaljerede tekniske rapporter der beskriver både årsag og udbedringsmetode.

 

Interesseret?