Nye arbejdsskaderegler på vej

Der har i mange år været et stort ønske om en reform af arbejdsskadesystemet, og nu er det endelig lykkedes folketinget at blive enige om, hvad reformen helt konkret skal indeholde. Det har forløbeligt udmøntet sig i en ny arbejdsskadeaftale, som et bredt flertal i folketinget har vedtaget og som er offentliggjort den 23. september 2022. Reformen er omfattende og kommer til at få stor betydning for alle der arbejder professionelt med arbejdsskader. Vi har samlet de væsentligste punkter, som er vigtige at være opmærksom på allerede nu, her i artiklen.


”Vi følger udviklingen af aftalen tæt, og vil løbende klæde vores samarbejdspartnere på til at kunne håndtere de nye regler, når loven bliver vedtaget”. Siger Frederik Nielsen, Jurist hos Sedgwick Danmark.

”Vi følger udviklingen af aftalen tæt, og vil løbende klæde vores samarbejdspartnere på til at kunne håndtere de nye regler, når loven bliver vedtaget”. Siger Frederik Nielsen, Jurist hos Sedgwick Danmark.

Dette skal du være opmærksom på 

Aftalen indeholder mange flere elementer, som vi i det følgende vil omtale nærmere.

Forsøgsordning om anerkendelse

Der etableres en forsøgsordning, hvor de selvforsikrede enheder og selskaberne træffer afgørelse om anerkendelse. I første omgang vil udvalgte selskaber deltage i forsøget. Sedgwick har i den forbindelse kontaktet Beskæftigelsesministeriet og tilbudt at stå til rådighed i forsøgsordningen, da vi i dag behandler en stor del af sagerne for de selvforsikrede enheder. Selvforsikringssager fra kommuner og regioner adskiller sig markant fra den private sektor på flere områder. F.eks. er antallet af psykiske skader efter vold og trusler markant højere end i den private sektor. Dette mener vi bør inddrages i forsøgsordningen for at sikre, at der ikke sker i skævvridning mellem den private og den offentlige sektor i forhold til det ekstra arbejde ordningen vil medføre, hvis den bliver permanent.

Begrænsning af antal sager til AES

Et andet væsentligt punkt i aftalen, er at forsøge at begrænse oversendelse af sager til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Der oversendes årligt 5000 sager, som ender uden godtgørelse for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne. Fremadrettet ønskes der en dybere stillingtagen til om skaden kan medføre godtgørelse for varigt mén eller erstatning for tab af erhvervsevne inden selvforsikrede enheder / selskaberne oversender en sag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Dette vil i høj grad aflaste Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Det vil så medføre en tilsvarende forøget arbejdsbyrde til Sedgwick,  selvforsikrede enheder og selskaber. 

Andre tiltag for at begrænse ventetiden

Der indføres kortere svarfrister og bødeansvar, hvis f.eks. læger ikke sender oplysninger til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring indenfor rimelig tid. Man vil også begrænse tilskadekomnes adgang til at få genoptaget spørgsmålet om erhvervsevnetab, og der sættes derfor en 10 års grænse for, hvornår en sag kan genoptages på forvaltningsretligt grundlag. Aftalen lægger samtidig op til at begrænse adgangen til at stævne arbejdsskademyndighederne. Således skal de selvforsikrede enheder og selskaberne indgive stævning indenfor 6 måneder efter en afgørelse, hvor skadelidte har et år. I dag skal man stævne indenfor rimelig tid, hvilket ifølge praksis er omkring et år.

Aktiv skadebehandling

Som led i aftalen får offentlige arbejdsgivere mulighed for at yde aktiv skadebehandling til de tilskadekomne, og får dermed de samme muligheder som de private selskaber for at hjælpe
tilskadekomne tilbage i arbejde, ved hjælp af løsninger som eks. Sedgwick Care. Gennemgående i aftalen er, at tilskadekomne i langt højere grad skal understøttes i at blive på arbejdsmarkedet, herunder skærpes tilskadekomnes tabsbegrænsningspligt. De fleste private forsikringsselskaber har i årevis behandlet arbejdsskader ud fra en bred betragtning om, at det kan være svært for tilskadekomne at navigere både i et kommunalt system med sygemeldinger og arbejdsprøvninger, et arbejdsskadesystem med regler og afgørelser, der kan være svære at forstå og et behandlingsforløb med læger og hospitaler – samtidig med, at tilskadekomnes privatliv og økonomi måske også er presset af situationen.

Forsikringsselskaberne har derfor, i stigende omfang de sidste 10 år, givet tilskadekomne adgang til behandling, som ikke er dækket efter arbejdsskadesikringsloven, tilbudt rådgivning om kommune og
samspillet med reglerne for sygemelding og det at have en arbejdsskadeskadesag. Nu bliver dette også muligt for de selvforsikrede enheder.

Uddannelsesgodtgørelsesordning

Der oprettes en uddannelsesgodtgørelsesordning i forbindelse med omskoling, hvor tilskadekomne modtager 83 pct. af deres hidtidige løn under uddannelsen. Efter endt uddannelse vurderes
erhvervsevnetabet, der kompenseres fuldt ud. Den generelle kompensationsprocent på 83 pct. på arbejdsskadeområdet fastholdes. Alt andet lige vil ordningen medføre, at de selvforsikrede enheder og selskaberne har mere dialog med tilskadekomne, og kan derigennem sikre sig, at tilskadekomne havner på rette hylde i de sager, hvor tilskadekomne ikke kan vende tilbage til sit tidligere arbejde eller andet erhverv på grund af skaden. Formålet er at ruste skadelidte til et nyt erhverv og nye muligheder på arbejdsmarkedet.

Forenkling af sagsbehandling ved erhvervsevnetab

I forhold til sagsbehandlingen af arbejdsskader ses aftalen også at indeholde en forenkling af beregningen af årsløn og opgørelse af erhvervsevnetab. 

Beregningen af årslønnen søges forenklet ved, at man vil tage det bedste indkomstår ud af de sidste 5 år før arbejdsskaden, og lægge dette til grund for beregningen. Herved undgår man i en del sager en skønsmæssig fastsættelse af årslønnen, baseret på mere end et års indkomst, som ofte kan give anledning til at den eller anden part klager over afgørelsen om årsløn. Der vil formentlig stadig være udfordringer i forhold til at fastsætte årslønnen, hvis tilskadekomne f.eks. har deltidsarbejde, nattillæg eller andre forhold. 

Erhvervsevnetabet skal fortsat være mindst 15% for, at tilskadekomne har ret til erstatning. Hvor intervallerne i dag vurderes i intervaller af 5% (15%, 20% osv), vil vurderingerne skulle ske i intervaller af
10% (15%, 20%, 30% osv). I de sager, hvor erhvervsevnetabet fastsættes ud fra et skøn, vil skønnet altså blive bredere og alt andet lige også sværere at udfordre. Sedgwick forventer at ændringerne i vid udstrækning vil påvirke de skønsmæssige afgørelser, og vi afventer derfor en praksisændring, som selvforsikringsenheder skal forholde sig til.

Voldsramte medarbejdere får lettere adgang til erstatning (EAL)

Det sidste væsentlige punkt fra aftalen, som vi vil fremhæve er, at der lægges op til at ansatte, der udsættes for vold på arbejdspladsen, skal have nemmere adgang til erstatning. I den forbindelse vil der
være en ny forsikringspligt for visse arbejdsgivere. Det kommer til at handle om arbejdsgivere, hvis ansatte har en særlig risiko for at blive udsat for vold på arbejdet fra borgere. Her skal der drages
omsorg for, at den voldsramte ansatte har lettere adgang til erstatning for krav efter erstatningsansvarsloven (EAL). I 2021 var 25 % af de anmeldte arbejdsskadesager til Sedgwick Denmark, fra selvforsikrede enheder, voldssager. Det er derfor vores forventning af denne forsikringspligt i særlig grad rammer selvforsikrende kommuner og regioner.

 

Sedgwick mener

Alt i alt tolker vi aftalen som et stærkt grundlag for at sikre de tilskadekomnes rettidigheder. Aftalen giver umiddelbart en række gode værktøjer som alle parter i en arbejdsskadesag, har efterspurgt i årevis.
Vi vurderer også, at aftalen forudsætter en kraftig skærpelse af den viden, kunnen og kapacitet som de selvforsikrede enheder og forsikringsselskaber bør (skal) have. Der er et stort socialt hensyn til den tilskadekomne, der kan løftes med en ”ordentlig” indsats. Nu får de selvforsikrede enheder og Sedgwick mulighed for at hjælpe de tilskadekomne på en helt anden måde med ekstra ressourcer i form af lægefaglig viden, socialrådgivning, ekstra behandlinger mv.

Mere arbejde for den selvforsikrede arbejdsgiver

Aftalen indebærer mere arbejde, som selvforsikret arbejdsgiver, idet man i langt højere grad skal være en aktiv aktør, der er med til at forme og drive det sociale sikkerhedsnet, som arbejdsskadesikringsloven
nu bliver under de tilskadekomne. Det gælder især i forhold samarbejdet med tilskadekomne, og dennes jobcenter og de initiativer, der kan tages, for at fastholde den tilskadekomne. 

Denne funktion udfører Sedgwick allerede for en stor del af vores kunder, gennem ’proaktiv skadebehandling’ og kan bekræfte, at det at skabe en tæt dialog med den tilskadekomne og dennes kommune, i langt højere grad sikrer, at kommune og tilskadekomne samarbejder om at følge det socialretlige spor. Det samlede afklaringsforløb bliver kortere, og der kan hurtigere træffes en endelig afgørelse om erhvervsevnetabet.

Hvis man skal forholde sig lidt kritisk til aftalen, så giver den etablerede selskaber – herunder Sedgwick – en fordel, som kommer tilskadekomne til gode, da vi allerede har en organisation på plads, der kan yde aktiv skadebehandling, og har kompetencerne og kapaciteten til at håndtere de mange flere sager, som skal afgøres/anerkendes. 


Dette er formentlig ikke helt så let i de mindre kommuner og forsikringsselskaber, som må forventes at blive pressede, hvis der ikke er tilstrækkelig kapacitet og kompetencer til at håndtere ændringerne.

Det er vigtigt at understrege, at selv om aftalen er på plads, så skal den implementeres ved lov, og først når det er på plads, kan man nærmere begynde at se på, hvilken betydning ændringerne får.

Det kan ikke estimeres præcist, hvilke og om, der kommer betydelige ekstra udgifter i forbindelse med reformen, men da hensigten helt overordnet er at stille de tilskadekomne bedre, må det nødvendigvis
medføre en større udgift på arbejdsskadeområdet. Omvendt vil oversendelser til AES, der pt. koster ca. 11.000 kr. per sag falde. Herved opnås finansiering til nye tiltag i selvforsikringsordningen, og det
forøgede tidsforbrug, der pålægges kommunerne/regionerne.

Læs mere

Læs mere om de nye regler her: https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/09/bredtflertal-indgaar-ny-arbejdsskadeaftale/
Læs mere om Sedgwick Care her: https://sedgwickcare.dk/ydelser/proaktiv-skadebehandling/